KOMISIONET E KARTAVE DEBIT PERSONAL

 

Komisionet për tërheqje CASH

 • Tërheqje CASH në ATM të Rrjetit Pago deri në 3 tërheqje në muaj kalendarik – pa pagesë;
 • Tërheqje CASH në ATM të Rrjetit Pago duke filluar nga tërheqja e katërt (4-ët) e më shumë në një muaj kalendarik – 50 Lekë për çdo tërheqje;
 • Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit Pago brenda vendit – 100 Lekë për Kartat Debit Personal dhe 160 Lekë për Kartat Debit Biznes;
 • Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit Pago jashtë vendit – 150 Lekë për Kartat Debit Personal dhe 200 Lekë për Kartat Debit Biznes

Komisionet për blerje:

 • Blerje në POS të Rrjetit Pago – pa pagesë;
 • Blerje në POS jo të Rrjetit Pago brenda vendit – pa pagesë;
 • Blerje në POS jo të Rrjetit Pago jashtë vendit – pa pagesë;
 • Blerje nëpërmjet internetit – pa pagesë;

Komision për verifikim balance në ATM

 • Verifikim balance në ATM -të e Rrjetit Pago – 30 Lekë;

Komision për ndryshim PIN-i në ATM

 1. Ndryshim i PIN-it në ATM -të e Rrjetit Pago – 30 Lekë
 2. Ndryshim i PIN-it në ATM të bankave të tjera – nuk ofrohet;

Komisionet për pritnim/riprintim karte/PIN-i

 • Printim karte fizike me kërkesë të klientit – 1 000 Lekë;
 • Riprintim karte fizike me kërkesë të klientit – 1 000 Lekë;
 • Printim karte fizike me kërkesë të klientit me moshë 18-23 vjeç – 800 Lekë;
 • PIN-i do dërgohet në app PAGO – pa pagesë;

Komisione për çaktivizimin dhe aktivizimin e kartës

 Kartat që nuk përdoren për një periudhë 30 ditë kalendarike pa ndërprerje do të çaktivizohen;

 • Për aktivizimin e sa pas kësaj periudhë komisioni do jetë 500 Lekë;

Komisionet vjetore

 • Komisione vjetore – pa pagesë;

Limite

 • Limiti i tërheqjes nga ATM – 70 000 Lekë në 24 orë;
 • Limiti i pagesës në POS:
 • Deri në shumën 4 000 Lekë me NFC nuk ka nevojë për PIN;
 • Limiti maksimal ditor i përdorimit në POS – 200 000 Lekë;
 • Limiti maksimal ditor në internet – 150 000 Lekë;
 • Limiti i depozitimeve në ATM e Rrjetit PAGO:
 • Brenda 24 orëve mund të depozitohet në ATM e të Rrjetit Pago deri në 100 000 Lekë dhe brenda 1 muaji kalendarik deri në 500 000 Lekë.
 • Për kryerjen e këtyre depozitimeve klienti nuk do ngarkohet me komisione.

Vëmendje: Për çdo ndryshim që do ndodhë në kushtet e sipërpërmendur, klientët do njoftohen 30 ditë përpara ndryshimeve, nëpërmjet email, sms ose in-app.

 

 

 

Version 1.4 – 27.02.2023