Termat Financiare 

Komisionet sipas transaksioneve me kartë:  

Tipi kartës Komisioni Datë valuta Komisioni min. 
Domestic cards 2.69% 7 ditë  MC / 45 dite Visa 25 Lekë 
International cards 2.99% 7 ditë  MC / 45 dite Visa 25 Lekë 

Tarifat e PagoVPOS Terminal 

Përshkrimi Tarifa 
Tarifë implementimi       100 euro 
Tarifë Standard (shërbimi & mirëmbajtjeje) 240 euro/vit 
Tarifë për “subscription service” (opsionale) Përfshirë/vit 
Tarifë për opsionin “card-on-file” (opsionale) Përfshirë/vit 
Personalizim i webfaqes vPOS 50 euro/modifikim 
Mbyllje / Modifikim vPOS 25 euro 
Tarifë kthim shume të pjesshme 5 euro 

Pyetje të shpeshta: 

Si mund te porosis një PagoPOS Terminal për biznesim tim? 

  1. Dërgoni dokumentet* e kërkuara tek faqja si te hapni nje llogari biznesi tek Pago për te hapur nje llogari biznes ne Pago; 
  1. Nëse nuk kërkohen plotësime, firmosim marrëveshjet e bashkëpunimit për shërbimet përkatëse; 
  1. Çelim llogarinë biznes ne Pago sebashku me IBAN; 
  1. Dërgojmë terminalin për instalim dhe aktivizim pranë ambjentit te biznesit tuaj. 

*Dokumentet ligjore: 

  1. Ekstrakt historik te Regjistrit Tregtar te leshuar nga e-albania; 
  1. Dokument Identifikimi per Perfaqesuesin Ligjor dhe pronaret perfitues qe zoterojne mbi 25% direkt dhe indirekt te shoqerise; (nje kopje e kartes se identitetit per secilin ne te dyja faqet ose kopje e Pasaportes);   
  1. Certifikata e regjistrimit te shoqerise (NUIS/NIPT) te leshuar nga e-albania;   
  1. Statuti dhe Akti i themelimit; 
  1. Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues nga e-albania. 
  1. Formulari “POS Merchant Application”, i plotesuar dhe firmosur (i skanuar) ose me firme elektronike nga e-albania. 

Ku mblidhen lekët e pagesave që marr nëpërmjet POS-it? 

Lekët mbërrijnë tek llogaria juaj biznes ne Pago. 

A mund ti transferoj leket qe kam ne Pago tek nje banke e nivelit te dyte? 

Po. Tek paneli juaj Pago Webapp, ju mund te lidhni llogarinë tuaj ne bankat e nivelit te dyte ku mund te inicioni transferta me IBAN.